Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство
"Калуське лісове господарство"
Головна
Прес-служба >>
Доступ до публічної інформації >>
Декларації
Звітність
Історія лісгоспу
Структура управління
Інформація для громадськості
Напрямки діяльності >>
Продукція >>
Законодавство
Лісова сертифікація
Фотовернісаж
Контакти
Корисно знати
Профспілка


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


Державне агентство лісових ресурсів УкраїниІвано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарстваУкраїнський лісовод

Калуська районна державна адміністрація


Доступ до публічної інформації >>

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Порядок складання та подання запитів на інформацію 

 1. Запит на інформацію (далі - запит) подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи Держлісагентства України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому здійснюється або надсилається поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

 2. Запит подається у довільній формі і повинен містити:

 • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 3. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті Державного підприємства "Солотвинське лісове господарство".

 4. Запит може бути подано особисто до канцелярії або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє державне підприємство "Калуське лісове господарство", в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 5. Під час подання запиту запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник управління інформаційної політики або посадова особа, що організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє державне підприємство "Калуське лісове господарство", із зазначенням у запиті прізвища, ім'я, по-батькові, контактного телефону запитувача, та наданням йому надалі копії запиту.

 7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту, яка йому повертається, проставляється відбиток печатки державного підприємства "Калуське лісове господарство", дата надходження та вхідний номер запиту.

 8. Інформація на запит надається безоплатно.

 9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у разу, якщо:

 1) державне підприємство "Калуське лісове господарство" не володіє і не зобов'язане відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 Порядку;

 4) не дотримано вимог складання та подання запиту, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

 прізвища, ім'я, по-батькові (найменування) запитувача, поштової адреси або адреси електронної пошти, а також номера засобу зв'язку (якщо такий є);

 5) загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 6) підпису і дати (за умови подання письмового запиту).

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ (СКАРГ) ГРОМАДЯН 

Загальні засади реалізації права громадян на звернення визначено Законом України "Про звернення громадян" (№ 393/96-ВР від 02.10.1996 року). У цьому Законі надано чіткі визначення термінів "звернення", "пропозиції", "заяви" та "скарги" громадян, зазначені вимоги до звернень, порядок їх розгляду, а також відповідальність за порушення Закону.

Законом також встановлено умови, за яких звернення не підлягають розгляду і вирішенню.

Звернення не підлягає розгляду, коли воно не підписане автором, у разі відсутності даних про місце проживання, а також при анонімності звернення. Також не розглядаються повторні зверненняодним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того жпитання, якщо перше вирішене по суті, а також скарги, терміни для подання яких закінчилися, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Відповідно до ст. 3 Закону під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження)
звернення громадян, де висловлюються порада,рекомендація щодо діяльності органів державної влади імісцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням просприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав таінтересів або повідомлення пропорушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ: 

Як подати письмове звернення до ДП «Калуський лісгосп»?

Письмове звернення до ДП  «Калуський  лісгосп»можна подати в такий спосіб:

- вул. Січових Стрільців, 84, с. Вістова, Калуський район, Івано-Франківська область, Україна, індекс 77351;

- особисто передати до приймальні лісгоспу  тел./факс (03472) 93-3-81

- громадяни мають право звернутися до лісгоспу у письмовій і усній (викладеній громадянином і записаній посадовою особою на особистому прийомі) формі з чітко викладеними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами. У зверненні має бути зазначене прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання громадянина і особистий підпис. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою (колективом) громадян.

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення чи без дотримання встановлених чинним законодавством вимог, воно повертається громадянину з відповідним роз'ясненням.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство,визначається анонімним і розгляду не підлягає. Доводимо до відома, що листи, які надходять до лісгоспу в

електронній формі, не є офіційним зверненням, не підпадають під дію Закону України "Про звернення громадян" і можуть лише бути взяті до відома посадовими особами .

Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян” у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до ДП «Калуський лісгосп».

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Як дізнатися про наслідки розгляду звернення, надісланого на адресу ДП «Калуський лісгосп»?

Телефон для довідок за зверненнями громадян: тел./факс (03472) 93-3-81 

Як потрапити на особистий прийом до керівництва ДП «Калуський лісгосп»?

Особистий прийом громадян директором, головним лісничим і головним інженером проводиться у дні та години, що визначені графіком, який знаходиться за адресою: вул. Січових Стрільців, 84, с. Вістова, Калуський район, Івано-Франківська область, Україна,  77351;

Попередній запис на прийом громадян здійснюється безпосередньо через  приймальню лісгоспу, тел./факс (03472) 93-3-81. 

Який термін розгляду звернень громадян?

Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян" звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Як оскаржити бездіяльність органів державної влади та їх посадових осіб?

Статтею 16 Закону України "Про звернення громадян" передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання. 

Виплата компенсацій місцевому населенню

Правове регулювання щодо відшкодування шкоди регулюється главою 82 ЦК та іншими актами.

Відповідальність за завдану шкоду може наставати лише за наявності підстав, до яких згідно ст.1166 ЦК відносить:

- наявність шкоди;

- протиправну поведінку заподіювача шкоди;

- причинний зв'язок між шкодою та протиправною поведінкою заподіювача;

- вину.

Виконав: зав. канцелярією Бринчак Г.М.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Державне підприємство "Калуське лісове господарство"
с. Вістова, Калуський район, вул, Мислівська 1
тел.: (03472) 93-3-81
e-mail: kalush@ifforestry.gov.ua
Розробка та підтримка